Política de privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (d’ara en avant, RGPD), l’Associació El Miracle Ad Astra (d’ara en avant, OdM) posa de manifest la present política respecte del tractament i protecció de dades personals.

IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DE TRACTAMENT

Associació El Miracle Ad Astra
NIF: G613900188
Direcció: Casa Gran del Miracle, 25290 Riner (Lleida)

Les dades de caràcter personal que, si escau, es demanen per a la prestació dels serveis seran tractats de conformitat amb la nostra política de privacitat.

El règim aplicable a les cookies que es puguin utilitzar es regula en la nostra política de cookies.

Els qui desitgin posar-se en contacte amb nosaltres poden fer-ho per telèfon o correu electrònic:

  • Correu electrònic: info@orquestradelmiracle.com

Dades de contacte del delegat de protecció de dades:

  • Correu electrònic: info@orquestradelmiracle.com

D’acord amb el que disposa la normativa vigent, OdM només recull les dades estrictament necessàries per a oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la llei.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment. Per això OdM es reserva el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís en què s’accedeixi als llocs web, així com a pràctiques del sector.

En els anteriors suposats OdM anunciarà, en aquesta pàgina web, els canvis introduïts, amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant el correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencials per al personal d’OdM que gestioni aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

VOLUNTARIETAT

S’informa els usuaris dels llocs web que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en el present lloc web tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQÜÈNCIA

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents llocs web, relatius a serveis oferts per OdM, els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular OdM, i es podran exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

 

INFORMACIÓ A L’USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades recaptades de la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei orgànica 15/1999 i en la Llei orgànica 3/2018, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent podran ser exercitats per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o passaport, dirigida a la següent adreça:

A L’ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT
Casa Gran del Miracle, 25290 Riner (Lleida)
(PROTECCIÓ DE DADES)

Així mateix, si un usuari no desitja rebre informació per correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-lo, per qualsevol mitjà amb el qual quedi constància de la seva recepció, a OdM, a l’adreça indicada.

 

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUINA FINALITAT

DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (de caràcter bàsic), com són el nom, cognoms i correu electrònic. Aquesta informació és rebuda per OdM i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.

OdM és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a OdM, amb les finalitats de fer el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució dels productes de l’organització, així com la realització d’activitats diverses.

FINALITAT

Així mateix, informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que se sol·licitin dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en el cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació de les dades per a l’accés dels usuaris a determinats continguts facilitats en els llocs web.

Si escau, se sol·licitarà als usuaris el seu consentiment perquè OdM pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre’ls informació relativa a l’entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

 

COMPROMÍS DE L’USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN FITXER

El fet d’introduir les dades en alguna de les fulles de captació de dades implica l’acceptació de les presents condicions d’ús i política de privacitat per part de l’usuari, donant per entès que ha estat informat de les seves condicions d’ús i avís legal i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en www.orquestradelmiracle.com.

 

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L’USUARI

Així mateix, i tret que s’hagi informat l’usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i s’hagi recaptat el seu consentiment, en cap cas, a excepció dels casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a OdM tindrà accés, sense el consentiment exprés dels usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En els altres casos, OdM col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible a dites terceres.

OdM no ven, lloga ni cedeix les dades personals dels usuaris d’aquesta web, tret que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

OdM no ven, lloga ni cedeix les adreces electròniques dels seus usuaris a altres empreses, tret que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

 

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ

Ocasionalment, OdM envia un correu electrònic en el qual notifica millores, novetats o ofertes que es produeixin en aquesta pàgina web d’OdM.

En qualsevol moment, els usuaris poden donar-se de baixa enviant un correu electrònic a info@orquestradelmiracle.com (consignant la direcció per al departament corresponent).

 

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés als llocs web com l’ús que pugui fer-se de la informació i els continguts inclosos en ells seran d’exclusiva responsabilitat de qui els realitzi.

Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del lloc web estarà supeditat a la legalitat aplicable, nacional o internacional, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els quals seran completament responsables d’aquest accés i correcte ús.

Els usuaris estan obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums i als drets de tercers o de la pròpia OdM, tot això segons les possibilitats i finalitats per a les quals estan concebuts.

OdM no assumeix responsabilitats, directes ni indirectes, per mal emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts dut a terme pels usuaris o tercers.

 

INFORMACIÓ SOBRE LA L.S.S.I.C.E.

En compliment del deure d’informació inclòs en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), comuniquem que el responsable de la web, des d’on es poden descarregar diferents aplicacions, és OdM, amb NIF G613900188 i amb domicili a la Casa Gran del Miracle, 25290 Riner (Lleida), amb domini d’Internet www.orquestradelmiracle.com, inscrit en el registre corresponent, i que atén comunicacions dels usuaris i/o interessats a la següent adreça de correu electrònic: info@orquestradelmiracle.com.

 

CONCEPTE D’USUARI

La utilització de la web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada per OdM en el mateix moment en què l’usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present avís legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot sofrir modificacions.

 

INFORMACIÓ SOBRE ELS ENLLAÇOS

OdM no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant enllaços (links) ni de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un enllaç o accés a una web no pròpia és fet per voluntat i risc exclusiu de l’usuari, i OdM no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un enllaç aliè a OdM, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivats de l’ús o mal ús d’un enllaç, o de la informació obtinguda a través d’ell, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o utilitzar malament un enllaç, tant en connectar-se a la web d’OdM com en accedir a la informació d’altres webs des de la web d’OdM.

 

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquesta web es poden estar utilitzant cookies (galetes) en algunes pàgines.

La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants.

Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir les següents informacions:

  • Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web
  • Disseny de contingut que l’usuari va triar en la seva primera visita a la web
  • Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés en les àrees restringides

Descobreix més en la nostra política de cookies.

 

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics.

De manera periòdica s’incorporen canvis en la informació continguda.

OdM pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

OdM ha obtingut la informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades fiables, però, a pesar que s’han pres les mesures corresponents per a assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta web tenen finalitat informativa referent a la qualitat, situació, allotjament, serveis i tarifes d’OdM.

INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA O D’UN ERROR DE CONTINGUT

OdM declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, OdM no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, les pèrdues de negoci que siguin conseqüència d’elles, les suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de mal indirecte que pugui ser causat als usuaris per causes alienes a OdM.

OdM no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits o que el servei o el servidor que posa la web a la disposició dels usuaris estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que OdM fa els seus millors esforços per a evitar aquest tipus d’incidents.

En cas que l’usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels llocs web, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per OdM, així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual, per la qual cosa es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment per escrit d’OdM.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents llocs web, especialment els dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial d’OdM i/o de tercers titulars d’aquests drets que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents llocs web.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització d’aquestes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del dret d’autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment d’això implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, de manera directa o indirecta, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit d’OdM.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o discos durs d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per OdM, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posen a la disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, en tant aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

OdM és lliure de limitar l’accés a les pàgines web i als productes i/o serveis que s’ofereixen en elles, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer arribar a través del correu electrònic.

OdM, en aquest sentit, pot establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se en la xarxa continguts o opinions considerats racistes, xenòfobs, LGTBIfòbics, masclistes, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviïn a les pàgines web d’OdM, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin d’una manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a OdM per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o discos durs d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a OdM, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes observacions, opinions o comentaris, durant tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que, pel només fet d’enviar per correu electrònic aquestes observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part d’OdM.

D’acord amb l’assenyalat en el paràgraf anterior, OdM queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració d’aquestes observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-les a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre’s que hi ha en absolut cap mena de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els usuaris poguessin tenir sobre aquelles.

Queden prohibits tots els recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web o de l’esforç dut a terme per OdM per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot enllaç, hipertext, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web d’OdM, sense el consentiment previ, exprés i per escrit d’OdM. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada una lesió dels legítims drets de propietat intel·lectual d’OdM sobre les pàgines web i tots els continguts d’aquestes.

OdM no assumirà cap responsabilitat davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, hipertexts, framing o vincles similars des dels llocs web d’OdM.

 

TITULAR DEL LLOC WEB

Associació El Miracle Ad Astra
NIF: G613900188
Direcció: Casa Gran del Miracle, 25290 Riner (Lleida, Catalunya)
Correu electrònic: info@orquestradelmiracle.com
Lloc web: www.orquestradelmiracle.com